2012
DOI: 10.1097/opx.0b013e3182772f4f
| View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Cycloplegia affected ACD and WTW but not AL or corneal curvature measurements. Generally, good agreement was found between the Lenstar and the IOLMaster, although not for WTW. Differences between these devices do not produce a clinically significant impact on IOL power.

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1

Citation Types

8
89
5
2

Year Published

2015
2015
2022
2022

Publication Types

Select...
8

Relationship

2
6

Authors

Journals

citations
Cited by 74 publications
(104 citation statements)
references
References 33 publications
8
89
5
2
Order By: Relevance
“…The Lenstar provides measurements of corneal thickness, corneal curvatures, corneal diameter (white-to-white (WTW) distance), anterior chamber depth (ACD), pupil diameter, lens thickness, retinal thickness at the point of fixation, axial length (AL) and visual axis decentration 7. Numerous research studies have reported that this device provides repeatable measurements8–11 and is in agreement with other optical biometers 7 12 13. In addition, it has been shown to produce a more predictable refractive outcome than immersion ultrasound biometry 14…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 82%
“…The Lenstar provides measurements of corneal thickness, corneal curvatures, corneal diameter (white-to-white (WTW) distance), anterior chamber depth (ACD), pupil diameter, lens thickness, retinal thickness at the point of fixation, axial length (AL) and visual axis decentration 7. Numerous research studies have reported that this device provides repeatable measurements8–11 and is in agreement with other optical biometers 7 12 13. In addition, it has been shown to produce a more predictable refractive outcome than immersion ultrasound biometry 14…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 82%
“…Cheung [9] found that the effect of cycloplegia on AL measurement with IOLmaster was insignificant in children aged from seven to 15 years; meanwhile, ACD measurement was significantly affected by cycloplegia. Huang et al [10] found that cycloplegia This device has also been found to provide repeatable, reproducible measurements and can be used interchangeably with Sirius (Scheimpflug camera and Placido-disk topography device) for CCT, ACD, mean K, and WTW [11]. From the SRK/T formula (by Sanders, Retzlaff and Kraff), P = A-(2.5 L)-0.9 K, in which P = lens implant power for emmetropia (diopters), L = axial length (mm.…”
Section: Discussionmentioning
confidence: 98%
“…Huang ve ark., 43 hastada yaptıkları çalışmada, bulguları-mızla uyumlu olarak sikloplejinin AU üzerine ve hesaplanan göz içi merceği gücüne etkisinin sınırlı olduğunu bildirmişlerdir. 8 Chang ve ark. yüksek miyop gözlerde yaptıkları çalışmada, sikloplejinin AU üzerine anlamlı etki yapmadığını, ancak ÖKD üzerine etkisi nedeni ile göz içi merceği hesapla- malarında, özellikle yüksek miyopisi olan gözlerde siklopleji öncesi ve sonrası ölçümlerin ayrı değer-lendirilmesi gerektiğini vurgulamışlardır.…”
Section: Discussionunclassified
“…Bunun yanında günlük hayatta yaşa ve ortam özelliklerine bağlı olarak az veya çok uyum yaptı-ğımız her tedavi ve değerlendirmede dikkate alın-malıdır. 8 Modern göz içi merceği hesaplama formülle-rinde aksiyel uzunluk (AU) ve keratometri değer-lerinin yanında, diğer biyometrik değerlerinde kullanılması söz konusudur. 1 Glokom tanı ve tedavisinde de, başta merkezi kornea kalınlığı (MKK) ve ön kamara derinliği (ÖKD) olmak üzere tüm biyometrik parametrilerin yeri vardır.…”
unclassified