2006
DOI: 10.17986/blm.2006113617
View full text
|
|

Abstract: Dentofasial yaralanmalar, difl hekimli¤i aç›s›ndan günlük rutin uygulamalarda fazla yer tutmayan ancak, getirdi¤i adli ve t›bbi sorumluluklar aç›s›ndan hiç de küçümsenemeyecek konulardan birisidir.Tan›mlay›c› tipteki çal›flmam›zda; Ocak 1994 -fiubat 2006 y›llar› aras›nda Ondokuz May›s Üniversitesi (OMÜ) Difl Hekimli¤i Fakültesi'ne müracaat eden adli nitelikteki olgulara ait özelliklerin (sosyodemografik özellikler, olay›n türü, k›r›k yeri, radyolojik inceleme, klinik tan› tedavi flekli, ek hasar, sekel kal›p … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
2

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals