volume 13, issue 1, P19-24 2008
DOI: 10.17986/blm.2008131667
View full text
|
|
Share
Ramazan Karanfil, Sadık Toprak, Muhammet Mustafa Arslan

Abstract: Cinsel sald›r› olgular›n›n ço¤unlu¤u kad›nlar olmakla birlikte erkeklere karfl› yap›lan cinsel sald›r›lar da s›k görülmektedir.Çocuk cinsel istismar› olgular›nda özellikle erkek çocuklar sald›r›n›n hedefi olabilmektedir. Ayr›ca her iki cinsiyette anal bölge cinsel sald›r› hedefi olarak seçilebilmektedir.Çal›flmada; anal yoldan cinsel sald›r› iddias› bulunan olgular›n demografik özelliklerinin ortaya konulmas› ve olgularda tespit edilen lezyonlar›n literatür eflli¤inde tart›fl›lmas› amaçland›. Kahramanmaras re…

expand abstract