1996
DOI: 10.17986/blm.199612138 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: ÖZETBu çalışmada Euthanasia'nın (Ö tenazi) tanımı ve kısa ta rihsel gelişim inden sonra, 208 i Tıp Fakültesi V. sınıf öğren cisi, 302 si tıp doktoru olan toplam 510 tıp m ensubuna yö nelik bir anket çalışm ası uygulandı. Konu hakkındaki bilgi düzeyi, konunun tartışılabileceği çevreler, bireyin kendi ya şamı üzerinde karar verm e hakkı, halen uygulanıp uygulan madığı hakkındaki düşünceleri, uygulamaya taraftar olup ol madığı ve eylem de görev alıp alm ayacağına ilişkin çoktan seçm eli 6 adet soru yönetildi. A n… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0
1

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals