2005
DOI: 10.17986/blm.2005103592 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: N. Yafl tayini uygulamalar›nda epifiz pla¤› kapanma derecelerinin incelenmesi.Adli T›p Bülteni, 2005;10(3):84-89. Adli T›p uygulamalar›nda yafl tayini önemli bir yer tutmaktad›r. Ülkemizde, kiflilerin nüfus kay›tlar› düzenli olarak tutulmad›¤›ndan, baz› hukuki durumlarda flah›slar›n gerçek yafllar›-n›n tespiti gerekmektedir. Bu konuda en s›k kullan›lan yön-tem, belirli yafl gruplar›nda belirli bölgelerin grafilerinin çekile-rek epifiz plaklar›n›n kapanma derecelerini saptamak ve flahs›n yafl›n› belirlemekti… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
3
2
0
0
0
6

Year Published

2014
2014
2020
2020

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

0
0
0
6
Order By: Relevance
“…Olguya ait çekilen radyogramlar atlastaki mevcut örneklerden en uygun olanı ile eşleştirilir. Uygun bulunan örneğin ait olduğu yaş olgunun kemik yaşı olarak kabul edilir [1,3]. TW yönteminde ise, el ve el bilek kemiklerinin distal uçlarındaki kemikleşme evrelendirilmesi cinsiyete göre ayrı skorlanmıştır.…”
Section: Radyolojik Yöntemunclassified
See 3 more Smart Citations
Create an account to read the remaining citation statements from this report. You will also get access to:
  • Search over 1.2b+ citation statments to see what is being said about any topic in the research literature
  • Advanced Search to find publications that support or contrast your research
  • Citation reports and visualizations to easily see what publications are saying about each other
  • Browser extension to see Smart Citations wherever you read research
  • Dashboards to evaluate and keep track of groups of publications
  • Alerts to stay on top of citations as they happen
  • Automated reference checks to make sure you are citing reliable research in your manuscripts
  • 7 day free preview of our premium features.

Trusted by researchers and organizations around the world

Over 130,000 students researchers, and industry experts at use scite

See what students are saying

rupbmjkragerfmgwileyiopcupepmcmbcthiemesagefrontiersapsiucrarxivemeralduhksmucshluniversity-of-gavle
“…Olguya ait çekilen radyogramlar atlastaki mevcut örneklerden en uygun olanı ile eşleştirilir. Uygun bulunan örneğin ait olduğu yaş olgunun kemik yaşı olarak kabul edilir [1,3]. TW yönteminde ise, el ve el bilek kemiklerinin distal uçlarındaki kemikleşme evrelendirilmesi cinsiyete göre ayrı skorlanmıştır.…”
Section: Radyolojik Yöntemunclassified
“…Burada olguya ait grafilerden tüm kemiklerin evreleri ve skorları atlas yardımıyla cinsiyetler için ayrı belirlenir. Elde edilen skorlar hazırlanmış olan tablolarda uygun olan yaş ile eşleştirilerek olgunun yaşı saptanır [1,3]. Bu iki atlasın bazı yönlerden birbirine üstünlükleri olmasına karşın, kullanım kolaylığı açısından en çok tercih edilenin GPA olduğu bildirilmiştir [1,4].…”
Section: Radyolojik Yöntemunclassified
See 2 more Smart Citations
“…Ülkemizde özellikle kırsal kesimde çocukların nüfusa geç kaydedilmesidir. Nüfus kayıt bilgilerinin doğruluğu şüpheli olan kişilerin varlığı nedeni ile gerek yargıya intikal eden olaylarda ceza kanunu bakımından, gerekse okula başlama, işe girme, evlenme ve askere alınma gibi durumlarda yaşayan bireylerde adli yaş tahmini istenmektedir (6). Bu çalışmada, adli mercilerce Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı'na adli mercilerce gönderilerek, adli yaş tahmini yapılması istenen olguların demografik değişkenleri, yaş tahmin nedenleri gibi verilerini inceleyerek, adli yaş tahmini yapılan olguların bölgemize ait verilerinin belirlenmesini ve adli yaş tahmin sonuçlarının değerlendirilmesini amaçladık.…”
Section: Introductionunclassified