volume 10, issue 3, P84-89 2005
DOI: 10.17986/blm.2005103592
View full text
|
|
Share
Berna H Yarımoğlu, Benhan Alper, Demet Meral, Necmi Çekin

Abstract: N. Yafl tayini uygulamalar›nda epifiz pla¤› kapanma derecelerinin incelenmesi.Adli T›p Bülteni, 2005;10(3):84-89. Adli T›p uygulamalar›nda yafl tayini önemli bir yer tutmaktad›r. Ülkemizde, kiflilerin nüfus kay›tlar› düzenli olarak tutulmad›¤›ndan, baz› hukuki durumlarda flah›slar›n gerçek yafllar›-n›n tespiti gerekmektedir. Bu konuda en s›k kullan›lan yön-tem, belirli yafl gruplar›nda belirli bölgelerin grafilerinin çekile-rek epifiz plaklar›n›n kapanma derecelerini saptamak ve flahs›n yafl›n› belirlemekt…

expand abstract