2005
DOI: 10.17986/blm.2005101574 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Suda ölü olarak bulunan olgular hakk›nda; ölüm sebebinin suda bo¤ulma oldu¤u fleklinde ön yarg› ve orijinin kaza oldu¤u düflüncesi hakimdir. Bu olgularda kesin tan›sal kriterler hala tart›flmal›d›r. Bu derlemede, tan›sal amaçl› yap›lan çal›flmalar›n karfl›laflt›r›larak sunulmas› amaçlanm›flt›r.Sudan ç›kar›lan cesetler üzerinde yap›lan çal›flmalarla ilgili literatür verileri tart›fl›lm›flt›r. Ancak tan› koyduracak spesifik bir bulgu saptanamam›flt›r.Ayr›nt›l› adli tahkikat ve zaman›nda olay yeri incelemesi, ola… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
1
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals