volume 10, issue 1, P29-34 2005
DOI: 10.17986/blm.2005101574
View full text
|
|
Share
Muhammet Mustafa Arslan, Hakan Kar, Ramazan Akcan, Necmi Çekin

Abstract: Suda ölü olarak bulunan olgular hakk›nda; ölüm sebebinin suda bo¤ulma oldu¤u fleklinde ön yarg› ve orijinin kaza oldu¤u düflüncesi hakimdir. Bu olgularda kesin tan›sal kriterler hala tart›flmal›d›r. Bu derlemede, tan›sal amaçl› yap›lan çal›flmalar›n karfl›laflt›r›larak sunulmas› amaçlanm›flt›r.Sudan ç›kar›lan cesetler üzerinde yap›lan çal›flmalarla ilgili literatür verileri tart›fl›lm›flt›r. Ancak tan› koyduracak spesifik bir bulgu saptanamam›flt›r.Ayr›nt›l› adli tahkikat ve zaman›nda olay yeri incelemesi, ol…

expand abstract