2005
DOI: 10.17986/blm.2005103594 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: K›r Z, Pakifl I, Özaslan A, Özbay M. Feokromositoma: Serebral kanamaya ba¤l› ani ölüm. Adli T›p Bülteni, 2005;10(3):96-99. Feokromositoma; fliddetli hipertansiyon ve buna efllik eden serebral, kardiyak, renal komplikasyonlar, hipotansiyon, flok ve hatta ölüme yol açabilen endokrin bir tümördür. Feokromositomal› hastalar›n ço¤undan klinik olarak flüphele-nilmez. Tümörün ölümcül sonuçlar› da tan›daki bu gecikmeye ba¤l› olarak ortaya ç›kar.Uzun zamandan beri bafl a¤r›s› flikâyeti olan ve bu nedenle a¤r› kesici… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
0
0
0
0
0
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals