volume 4, issue 4 (94), P36-42 2018
DOI: 10.15587/1729-4061.2018.140649
View full text
|
|
Share
Olga Oliynyk, Yuri Taranenko, Dmitriy Losikhin, Alexander Shvachka

Abstract: Розроблено послідовний рекурсивний алгоритм фільт ра Калмана для фільтрації даних в області шумів від мінних від гаусовського розподілу для використання у вимірювальній техніці. Відмінною рисою розробле ного алгоритму фільтра Калмана для фільтрації да них з негаусовськими шумами є відсутність необхідно сті апріорного визначення статистичних характерис тик шуму. Була перевірена працездатність розробленої мето дики фільтрації Калмана шляхом обробки різних законів розподілу: шумів Коші, Парето, нормального і логі…

expand abstract