volume 12, issue 3, P112-117 2007
DOI: 10.17986/blm.2007123647
View full text
|
|
Share
Rıza Yılmaz, Ragıp Erkut Bulut, Erdal Özer, Mustafa Balkay, Nazım Özdemir, Süleyman Serhat Gürpınar

Abstract: Y›ld›r›m, atmosferde oluflan elektriksel potansiyelin bulutlar ve yerküre aras›ndaki deflarj›d›r. Y›ld›r›m çarpmas› sonucu ölen olgular›n tespit edilmesi amac›yla Adli T›p Kurumu 1. ‹h-tisas Kurulu'nda 1998-2006 y›llar›nda ölüm sebebi verilmifl dosyalar tarand›. Ölüm sebebi y›ld›r›m çarpmas›na ba¤lanm›fl 15 olgu tespit edilerek bunlar›n yafl, cinsiyet, meslek, olay yeri incelemesi, olgulardaki harici ve dahili patolojiler ile histopatolojik bulgular› incelendi.Y›ld›r›m çarpmalar› özellikle bahar ve yaz döneml…

expand abstract