2021
DOI: 10.37550/tdmu.cfr/2021.01.102
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Bài báo này đề cập đến chương trình đào tạo sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật điện tử kéo dài 4 năm đã được triển khai tại trường Đại học Công nghệ Đồng Nai. Các sinh viên phát triển kiến thức và kỹ năng từ người mới học điện tử trở thành người có kinh nghiệm như các nhà thiết kế mạch. Chương trình đào tạo mang tính định hướng cao và tất cả các học phần đều tập hợp xung quanh một bộ tiêu chuẩn đã được xem xét kỹ lưỡng. Chương trình đào tạo đặt trọng tâm vào bốn dự án thiết kế – triển khai (dự án kỹ thuật, dự …

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals