2020
DOI: 10.37550/tdmu.cfr/2021.01.100
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Trong bối cảnh giáo dục đại học hiện nay, kết quả học tập hay chuẩn đầu ra là yếu tố quan trọng nhất của một chương trình đào tạo, tất cả các hoạt động dạy – học và phương pháp đánh giá phải được gắn liền với kết quả học tập. Việc xây dựng kết quả học tập mong đợi/chuẩn đầu ra của sinh viên một cách cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, phù hợp… là yêu cầu của đề xướng CDIO và cũng là tiêu chí để đạt chuẩn kiểm định AUN-QA. Bài viết này, chúng tôi phân tích quá trình xây dựng chuẩn đầu ra theo CDIO, sự tương…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals