volume 34, issue 4, P198-213 2018
DOI: 10.17576/jkmjc-2018-3404-12
View full text
|
|
Share
Nurul Aishah Mohd Radzi, Normaliza Abd Rahim, Nor Azuwan Yaakob

Abstract: Kajian ini memfokuskan kepada penelitian terhadap iklan yang menampilkan selebriti sebagai endorser produk yang ingin dipromosikan. Kajian ini dilakukan bagi memenuhi objektif kajian, iaitu mengenal pasti dan membincangkan wacana tekstual dalam iklan selebriti. Dalam menyempurnakan kajian analisis wacana, penguasaan peraturan bahasa amat penting agar memperoleh data yang tepat. Kajian ini berbentuk kualitatif yang mengaplikasikan kaedah pemerhatian dan analisis teks dalam pengumpulan data. Pemerhatian dibuat b…

expand abstract