volume 1, issue 10 (85), P11-19 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.91251
View full text
|
|
Share
Petro Trofimenko, Olena Zubova, Nadiya Trofimenko, Iryna Karas, Fedir Borysov

Abstract: Досліджено залежність характерис-тик спектрозональних растрових зобра-жень Landsat 7 ETM+, зокрема відбивної здатності альбедо ρ та величин вегета-ційних індексів від показників властивос-тей опідзолених гідроморфних ґрунтів перехідної частини Центрального Полісся України. Виявлено вплив способу виокрем-лення статистичної вибірки на резуль-тат кореляційно-регресійного аналізу з метою діагностування величин ґрунтових та агрохімічних показників Ключові слова: зондування, властиво-сті ґрунтів, екранованість, ρ а…

expand abstract