2016
DOI: 10.1589/jpts.28.2048
View full text
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: [Purpose] The aim of study was to evaluate the impact of physical therapy on the recovery of motor and mental status in patients who sustained a severe traumatic brain injury, according to coma duration in acute and post-acute rehabilitation. [Subjects and Methods] The study population comprised patients with levels of consciousness ranging from 3 to 8 according to Glasgow Coma Scale score. The patients were divided into 2 groups based on coma duration as follows: group 1, those who were in a coma up to 1 week… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2019
2019
2020
2020

Publication Types

Select...
3

Relationship

0
3

Authors

Journals

citations
Cited by 8 publications
(3 citation statements)
references
References 31 publications
(42 reference statements)
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Phát hiện này của chúng tôi cũng tương đồng với nghiên cứu của Lendraitienė và cs. (2016) phân tích trên ở nhóm bệnh nhân hôn mê dưới 1 tuần [8] và thấy điểm MAS ở một số chức năng cánh tay trên; chuyển động bàn tay; hoạt động cấp cao của bàn tay và trương lực cơ tương ứng là 4,2; 4,05; 3,45 và 4,6. Do đó những bệnh nhân có thời gian hôn mê ngắn sẽ có tiên lượng phục hồi chức năng tốt hơn những bệnh nhân những bệnh nhân có thời gian hôn mê kéo dài trên 1 tuần.…”
Section: Hôn Mê < 1 Tuần (N = 18) Hôn Mê ≥ 1 Tuần (N = 18) P Trước Tập Sau Tập Trước Tập Sau Tậpunclassified
“…Phát hiện này của chúng tôi cũng tương đồng với nghiên cứu của Lendraitienė và cs. (2016) phân tích trên ở nhóm bệnh nhân hôn mê dưới 1 tuần [8] và thấy điểm MAS ở một số chức năng cánh tay trên; chuyển động bàn tay; hoạt động cấp cao của bàn tay và trương lực cơ tương ứng là 4,2; 4,05; 3,45 và 4,6. Do đó những bệnh nhân có thời gian hôn mê ngắn sẽ có tiên lượng phục hồi chức năng tốt hơn những bệnh nhân những bệnh nhân có thời gian hôn mê kéo dài trên 1 tuần.…”
Section: Hôn Mê < 1 Tuần (N = 18) Hôn Mê ≥ 1 Tuần (N = 18) P Trước Tập Sau Tập Trước Tập Sau Tậpunclassified
“…Кінезіологічні обстеження (КО) проведені у 100% (N=220) хворих з посттравматичними посткоматозними станами на усіх етапах відновлення свідомості. КО містило: лінійне вимірювання довжини та окружності кінцівок; вимір об'єму пасивних рухів в суглобах; кінезіологічне тестування загальної рухової активності за індексом Мотрісайті; лінійне вимірювання довжини та окружності кінцівок; тестування здатності долати нав'язаний опір та опір дії зовнішньої сили; координаторні тести, інструментальне дослідження координації рухів, локомоторно-координаторне тестування на комп'ютеризованому комплексі з БЗЗ Balance Trаiner® (Medica medizintechnik Gmbh, Німеччина) при кутових відхиленнях 6 та 12 градусів і регулюванням жорсткості від 3 до 7 та вертикалізаційній платформі зі зворотнім нахилом СН-38.03.10 (Україна) і поточним градуванням кута нахилу, асоційованої з пульсоксиметром; інструментальне тестування складних рухових актів, рівень функціональних можливостей у системах закритого та відкритого кінематичного циклу [5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15].…”
Section: мета роботиunclassified
“…Balance assessment is one of the most common neurological examinations conducted by health professionals [1]. Balance describes the static and dynamic stability of a person [2].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%