2020
DOI: 10.31219/osf.io/vkmqf
View full text
Preprint
|
|
Share
Ha Nam Khanh Giao, Phan Chi Hung

Abstract: Nghiên cứu này nhằm phân tích tác động của các kiểu phong cách lãnh đạo đến sự hài lòng công việc của nhân viên Quận ủy Quận 3 - Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM), bằng cách phỏng vấn 270 nhân viên. Phương pháp phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá (EFA), và phân tích hồi quy bội, với phương tiện SPSS 20.0 được sử dụng.Kết quả xử lý hồi quy bội cho thấy cả 04 kiểu phong cách lãnh đạo tác động đến sự hài lòng công việc của nhân viên Quận ủy Quận 3 TPHCM, sắp theo thứ tự độ mạnh giảm…

expand abstract