2000
DOI: 10.17986/blm.200053423
View full text
|
|

Abstract: "süt çocukluğu döneminde koni'Uİsiyon-çocuk istismarı ilişkisUÜç adli olgu sunumu. Adli Tıp Bülteni 2000; 5(31" 168-72. ÖZETSüt çocukluğu dönem i fiziksel istismar olgularında, ha rici travm atik değişim lerin g ö rülm e olasılığı oldukça dü şük tür. O lgular, daha çok aniden ortaya çıktığı söylenen ve hu yaş grubuna özgü çeşitli hastalık tablolarında gözlenen k li nik bu lg ula r sebebiyle ö z e llik le çocuk acil-yoğıın bakım ünitelerine getirilm ektedir. Bu çalışmada, İstanbul Ü niversi In conclusion, for … Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals