volume 11, issue 1, P23-29 2006
DOI: 10.17986/blm.2006111602
View full text
|
|
Share
Berna Aydın, Ahmet Turla, Halil Boz, Bekir Karaarslan

Abstract: As› intihar amac›yla s›kl›kla seçilen bir yöntem olup, kaza ve cinayet olgular› nadirdir. Tan›mlay›c› tipteki bu çal›flmada; as› sonucu ölen olgular›n demografik özelliklerinin belirlenmesi ve verilerin benzer çal›flmalar ile karfl›laflt›r›larak tart›fl›lmas› amaçlanm›flt›r.Bu amaçla; Samsun'da 1997-2004 y›llar› aras›nda ölü muayenesi-otopsi ifllemi uygulanan 3261 adli ölüm olgusundan as› sonucu öldü¤ü belirlenen 61 olgu ile ilgili Samsun Adliyesi arflivinde bulunan kay›tlar retrospektif olarak incelenmifltir…

expand abstract