2020
DOI: 10.37550/tdmu.cfr/2021.01.109
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Chuẩn đầu ra môn học xây theo CDIO là một hệ thống năng lực bao gồm kiến thức, kỹ năng và thái độ. Để xây dựng chuẩn đầu ra thì quá trình hoạt động dạy và học trên lớp của giảng viên và sinh viên là yếu tố quyết định để đạt được chuẩn đầu ra của học phần. Để đạt được chuẩn đầu ra học phần giảng viên thiết lập mối quan hệ giảng viên và sinh viên lấy sự học làm trung tâm; Xây dựng văn hóa học đường; Thực hiện các mô hình giảng dạy nhằm phát huy các tố chất và điều tiết quá trình nhận thức của sinh viên. Thiết kế…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals