volume 35, issue 4, P386-407 2019
DOI: 10.17576/jkmjc-2019-3504-24
View full text
|
|
Share

Abstract: Dari perspektif analisis wacana (lisan atau tulisan), pemilihan dan penggemblengan unit-unit linguistik oleh pewacana harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Hal ini kerana dalam wacana, terkandung pelbagai proses sosial dan satu daripadanya ialah identiti. Sehubungan itu, pendekatan yang bersesuaian diperlukan untuk merungkai dan menjelaskan proses sosial tersebut. Pembinaan dan pengukuhan identiti dalam wacana dilihat sangat penting, khususnya kepada pemimpin yang baru dipilih dan dilantik menerajui sesebuah part…

Expand abstract