2005
DOI: 10.17986/blm.2005102588
View full text
|
|

Abstract: Özer E, fiam B, Özdefl T, Dokgöz H. Paket vücut sendromuna ba¤l› kokain intoksikasyonu sonucu ölüm: Olgu sunumu.Adli T›p Bülteni, 2005;10(2):62-65. Yasad›fl› ilaç ve uyuflturucu maddeleri vücutlar›n›n içinde paket halinde saklamak suretiyle gümrüklerden ve kontrol noktalar›ndan kaç›ran kiflilere vücut paketçisi denmektedir.Yabanc› uyruklu 24 yafl›nda erkek olgu, fenalaflmas› üzerine getirildi¤i hastanede konvülsiyonlar geçirerek ölmüfltür. D›fl muayenesinde herhangi bir özellik yoktur. ‹ç organ incelemeler… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals