1998
DOI: 10.17986/blm.199831286
View full text
|
|

Abstract: Ö zdem ir MH. S alaçin S, A ksoy K. O uchterlony m etodu (çift y ö n lü a g a r im m ü n o d iffü z y o n ) ile p ro sta t spesifik an tijen en in (P 30) a d li a m a ç la r la gösterilm esi, A dli Tıp B ü lten i 19 9 8 ;3 (1 ):ÖZET Adli bilim ler sek sü el saldırı olgularında hukukun gereksinim lerinin karşılanm asında çok önem li bir rol üstlen miştir. Adli bilim ler bu tür olgularda tıbbi ve fiziksel bulgu ları ortaya koyar. Seksüel saldırı olgularında genital ve anal bölgede saptanabilecek bulgular çoğunl… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals