2005
DOI: 10.17986/blm.2005102586 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Demirel B, Bahçelio¤lu M, Akar T, fienol E. Ölüm nedeninin tespitinde yard›mc› bir bulgu: Diagonal kulak lobu çizgisi.Adli T›p Bülteni, 2005;10(2):50-55.Koroner arter hastal›klar›, do¤al sebeplerle meydana gelen ölüm nedenlerinin bafl›nda gelmektedir. Bu hastal›klar›n yük-sek insidans ve mortalite oranlar›, bilinen risk faktörlerinden çok, olas› risk faktörlerinin araflt›r›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Bir fizik muayene bulgusu olan diagonal kulak lobu çizgisi (DKLÇ), 1973 y›l›nda tan›mlanm›flt›r. Çal›flmam›zda,… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals