volume 10, issue 2, P50-55 2005
DOI: 10.17986/blm.2005102586
View full text
|
|
Share
Birol Demirel, Meltem Bahçecioğlu, Taner Akar, Ender Şenol

Abstract: Demirel B, Bahçelio¤lu M, Akar T, fienol E. Ölüm nedeninin tespitinde yard›mc› bir bulgu: Diagonal kulak lobu çizgisi.Adli T›p Bülteni, 2005;10(2):50-55.Koroner arter hastal›klar›, do¤al sebeplerle meydana gelen ölüm nedenlerinin bafl›nda gelmektedir. Bu hastal›klar›n yük-sek insidans ve mortalite oranlar›, bilinen risk faktörlerinden çok, olas› risk faktörlerinin araflt›r›lmas›n› gerekli k›lm›flt›r. Bir fizik muayene bulgusu olan diagonal kulak lobu çizgisi (DKLÇ), 1973 y›l›nda tan›mlanm›flt›r. Çal›flmam›zda…

expand abstract