volume 15, issue 3, P99-103 2010
DOI: 10.17986/blm.2010153714
View full text
|
|
Share
İbrahim Sayın, Oğuzhan Ekizoğlu, Zahide Mine Yazıcı, İbrahim Erdim, Fatma Tülin Kayhan

Abstract: ÖZETBu çal›flmada klini¤imize baflvuran nazal fraktür olgular›n›n de¤erlendirilmesi ve nazal fraktürlerde güncel adli t›bbi yaklafl›-m›n sunulmas› amaçlanm›flt›r. Bu amaçla Ocak 2009-Ocak 2010 tarihleri aras›nda klini¤imize maksillofasyal fraktür ile baflvuran olgulardan nazal fraktür tan›s› alan ve tedavi edilen hastalar geriye dönük olarak de¤erlendirilmifltir.Çal›flmam›zda toplam 580 olgu saptand›. Nazal fraktür s›kl›¤› tüm maksillofasyal k›-r›klar aras›nda %84,9' du (n:580/683). Ortalama baflvuru yafl› 28…

expand abstract