volume 3, issue 6 (87), P36-43 2017
DOI: 10.15587/1729-4061.2017.99755
View full text
|
|
Share
Ivanna Skoretska, Yuri Beznosyk

Abstract: Досліджено дві гетерогенні каталітичні реакції віднов-лення за механізмом Меєрвейна-Понндорфа-Верлея -від-новлення анісового альдегіду з подальшою етерифікаці-єю та циклогексанону. Побудовано математичні моделі досліджених процесів. Проаналізовано активність трьох каталізаторів, за участі яких відбувалась реакція віднов-лення циклогексанону, та обрано для подальших розра-хунків найактивніший. Розраховано константи швидко-сті досліджених реакцій відновлення альдегідів та кетонів Ключові слова: механізм Меєрвей…

expand abstract