2008
DOI: 10.17986/blm.2008133678 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: Z, Ergönen AT, Salaçin S. Mezuniyet öncesi t›p e¤itiminde bilgisayar destekli adli ölü muayenesi uygulamas›: Bir model çal›flma. Adli T›p Bülteni 2008;13(3):106-112Probleme Dayal› Ö¤renim Program›'n›n uyguland›¤› fakül-temizde adli olgu, ölüm ve adli ölü muayenesi kavramlar› Dö-nem 1 ö¤rencilerine haberlilik düzeyinde verilmektedir. Ölen organizmada meydana gelen de¤ifliklikler ve postmortem muayenelerde ilke ve yöntemleri kavram› ise Dönem 3'de bir modülde, bilgi ve beceri düzeyinde verilmektedir. Dokuz Eylül… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles