2010
DOI: 10.17986/blm.2010152710
View full text
|
|

Abstract: ÖZET SUMMARYOlay yeri incelemesi ve otopsi uzmanl›k ve tecrübe gerektiren bir ifllemdir. Otopsi yapmak sadece kanunda belirtildi¤i karfl›l›¤› ile üç bofllu¤un aç›lmas› demek de¤ildir. Otopsi gözle ve mikroskopik inceleme ile tespit edilen bulgular›n yorumlanmas›d›r. Görülenlerin yorumlanabilmesi ise ölümden sonra hangi bulgular›n nas›l ortaya ç›kt›¤› hangi postmortem oluflumlar›n antemortem bulgular ile kar›flabilece¤i nelerin bizi yan›l-tabilece¤i bilinmelidir.Adli t›bbi artefaktlar ölümden sonra cesette olu… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
2
0
5

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals