2006
DOI: 10.17986/blm.2006111601
View full text
|
|

Abstract: A. Madde etkisi flüphesi alt›ndaki sürücülerde tükürük analizi. Adli T›p Bülteni, 2006;11(1):19-22 ‹laç/maddelerin trafik kazalar›na etkisi bir çok yay›nda gösterilmifltir. Son on y›lda, yol üzerinde uygulanabilen madde testleriyle iliflkili birçok geliflme meydana gelmifltir. Kötüye kullan›m› olan maddelerin etkisi alt›ndaki sürücünün saptanmas›na yönelik h›zl›, güvenilir ve kolay uygulanabilir yol üze-ri testler, ter, idrar ve tükürük gibi alternatif matriksler üzeri-ne odaklanm›flt›r. Avrupa birli¤i ROS… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals