2014
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Artykuł porusza problem relacji syntaktyczno-semantycznych wyrażeo, zwłaszcza zagadnienie funkcjonowania tzw. denominatywów, który św. Anzelm z Aosty uczynił jedną z istotnych kwestii traktatu "De grammatico". W traktacie prezentował własne ujęcie zagadnienia relacji pomiędzy nazwą a oznaczanym przez te nazwę przedmiotem postulując precyzyjne odróżnienie designatio, significatio i appellatio terminów. Dokonane przez św. Anzelma demarkacje semiotyczno-terminologiczne znacząco wpłynęły na toczące się w kolejnych… Show more

Help me understand this report

This publication either has no citations yet, or we are still processing them

Set email alert for when this publication receives citations?

See others like this or search for similar articles