2009
DOI: 10.17986/blm.2009142690
View full text
|
|

Abstract: Bu çal›flmada, künt göz travmas› nedeniyle baflvuran olgular›n ultrasonik pakimetri ile santral kornea kal›nl›k de¤iflimleri de¤erlendirilerek adli raporland›rma sürecinin belirlenmesi amaçland›.Gaziantep Üniversitesi T›p Fakültesi Adli T›p Anabilim Dal› 'nda, 2004-2007 tarihleri aras›nda savc›l›k kanal›yla gönde-rilen vakalardan künt göz travmal› 76 olgunun, göz muayenelerine ek olarak ultrasonografik pakimetriyle santral korneal kal›nl›k (SKK) de¤erleri ölçüldü. Olgular travman›n olufl zaman› ile muayene z… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals