volume 13, issue 3, P113-119 2008
DOI: 10.17986/blm.2008133679
View full text
|
|
Share

Abstract: 1Demirci fi, Do¤an KH, Erkol Z, Deniz ‹, Günayd›n G. Konya il ve ilçe cezaevlerindeki hükümlü ve tutuklu ölümleri. Adli T›p Bülteni 2008;13(3):113-119 Bir kimsenin cezaevinde ya da polis gözetiminde ölmesi durumunda, devlete teslim edilmifl ve devletin sorumlulu¤undaki kiflilerin ölümünün kuflkuya yer vermeyecek aç›kl›kta tan›m-lanmas› ve devlet sorumlulu¤unda herhangi bir aksama olup olmad›¤›n›n ayd›nlat›lmas› için olgunun dikkatli bir flekilde araflt›r›lmas› gerekir. Bu çal›flmada, 2001-2007 y›llar› ara…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals