2009
DOI: 10.17986/blm.2009141686
View full text
|
|

Abstract: Sonuç olarak, kullan›m› giderek artan ateflli silahlar›n evlerde bulundurulmas› nedeniyle, bu silahlar›n çocukluk ça¤› ölümlerine yol açabildi¤i görülmektedir. Halk›m›z›n; bulundu¤u ortamda çocuklar›n ateflli silahlara kolayca ulaflabilmeleri halinde, intihar veya kaza orijinli yaralanma ve ölüm olaylar›-n›n meydana gelebilece¤i, bu nedenle ev gibi yaflam alanlar›nda mümkün oldu¤unca ateflli silah bulundurulmamas›, mutlaka bulunmas› gerekiyorsa çocuklar›n ulaflamayaca¤›, yüksek konumlarda veya sa¤lam kilit al… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
3

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals