2009
DOI: 10.17986/blm.2009141686
| View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Abstract: Sonuç olarak, kullan›m› giderek artan ateflli silahlar›n evlerde bulundurulmas› nedeniyle, bu silahlar›n çocukluk ça¤› ölümlerine yol açabildi¤i görülmektedir. Halk›m›z›n; bulundu¤u ortamda çocuklar›n ateflli silahlara kolayca ulaflabilmeleri halinde, intihar veya kaza orijinli yaralanma ve ölüm olaylar›-n›n meydana gelebilece¤i, bu nedenle ev gibi yaflam alanlar›nda mümkün oldu¤unca ateflli silah bulundurulmamas›, mutlaka bulunmas› gerekiyorsa çocuklar›n ulaflamayaca¤›, yüksek konumlarda veya sa¤lam kilit alt… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1

Citation Types

0
0
0
3

Year Published

2020
2020
2020
2020

Publication Types

Select...
1

Relationship

0
1

Authors

Journals

citations
Cited by 3 publications
(3 citation statements)
references
References 29 publications
(23 reference statements)
0
0
0
3
Order By: Relevance
“…Olgular olayın gerçekleştiği yer ve orijine göre değerlendirildiğinde; intihar (n:25, %73,5) ve kaza (n:10, %45,5) olgularının en fazla evde, cinayet olgularının ise en fazla sokakta (n:16, %43,2) meydana geldiği görülmüştür. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler literatür ile uyumlu bulunmuştur (4,17,20,25). Özellikle ev içinde ateşli silah bulundurulmasının, çocukluk çağı intiharlar girişimlerinde, ölümle sonuçlanma olasılığı daha düşük olan ilaç, gaz ve diğer yöntemlerin kullanılmasını azalttığı ve intiharın ölümle sonuçlanma olasılığını arttırdığı belirtilmektedir (26).…”
Section: Tablo 2 Olguların Orijin Ve Yaralanan Vücut Bölgesine Göre unclassified
See 2 more Smart Citations
“…Olgular olayın gerçekleştiği yer ve orijine göre değerlendirildiğinde; intihar (n:25, %73,5) ve kaza (n:10, %45,5) olgularının en fazla evde, cinayet olgularının ise en fazla sokakta (n:16, %43,2) meydana geldiği görülmüştür. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler literatür ile uyumlu bulunmuştur (4,17,20,25). Özellikle ev içinde ateşli silah bulundurulmasının, çocukluk çağı intiharlar girişimlerinde, ölümle sonuçlanma olasılığı daha düşük olan ilaç, gaz ve diğer yöntemlerin kullanılmasını azalttığı ve intiharın ölümle sonuçlanma olasılığını arttırdığı belirtilmektedir (26).…”
Section: Tablo 2 Olguların Orijin Ve Yaralanan Vücut Bölgesine Göre unclassified
“…Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Travma Veri Bankası'nın 2003 yılı raporlarına göre, 19 yaş altı olgularda tüm ölümlerin yaklaşık olarak %20'sinin ateşli silah yaralanmaları sonucu meydana geldiği ifade edilmektedir (3). Konya'da 1999-2007 yılları arasını kapsayan dönemde 18 ve altındaki yaş grubunda yer alan 985 olgunun değerlendirildiği bir otopsi çalışmasında, ateşli silah yaralanması sonucu öldüğü belirlenen olguların %5,1'inin 18 ve altındaki yaş grubunda yer aldığı bildirilmektedir (4). Erzurum'da yapılmış başka bir otopsi çalışmasında da, iki yıllık süreç içerisinde ateşli silah yaralanmalarına bağlı ölümlerin %18,9'unun 18 yaş altı ölümlerin oluşturduğu belirtilmektedir (5).…”
Section: Introductionunclassified
See 1 more Smart Citation