2008
DOI: 10.17986/blm.2008132673 View full text |Buy / Rent full text
|
|

Abstract: , ‹dris DEN‹Z 1Demirci fi, Do¤an KH, Erkol Z, Deniz ‹. Konya'da 2001-2007 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen feth-i kabir olgular›n›n de¤erlendirilmesi. Adli T›p Bülteni, 200813(2):63-68 Adli ölüm olaylar›nda erken dönemde ve ayr›nt›l› bir flekilde yap›lacak otopsi, ölümden sonra ortaya ç›kabilecek birçok iddia ve varsay›m› ortadan kald›r›r. Otopsi yap›lmadan veya eksik otopsi sonras› cesedin gömülmesi sonucu ortaya ç›kabile-cek problemlerin çözümü için cesedin mezardan ç›kart›lmas› (feth-i kabir) gerekebi… Show more

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance
Select...
0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals