volume 13, issue 2, P63-68 2008
DOI: 10.17986/blm.2008132673
View full text
|
|
Share
Şerafettin Demirci, Kamil Hakan Doğan, Zerrin Erkol, İdris Deniz

Abstract: , ‹dris DEN‹Z 1Demirci fi, Do¤an KH, Erkol Z, Deniz ‹. Konya'da 2001-2007 y›llar› aras›nda gerçeklefltirilen feth-i kabir olgular›n›n de¤erlendirilmesi. Adli T›p Bülteni, 200813(2):63-68 Adli ölüm olaylar›nda erken dönemde ve ayr›nt›l› bir flekilde yap›lacak otopsi, ölümden sonra ortaya ç›kabilecek birçok iddia ve varsay›m› ortadan kald›r›r. Otopsi yap›lmadan veya eksik otopsi sonras› cesedin gömülmesi sonucu ortaya ç›kabile-cek problemlerin çözümü için cesedin mezardan ç›kart›lmas› (feth-i kabir) gerekeb…

expand abstract