volume 12, issue 1, P36-40 2007
DOI: 10.17986/blm.2007121631
View full text
|
|
Share

Abstract: ve kesici-delici alet ile intihar: ‹ki olgu sunumu. Adli T›p Bülteni, 2007;12(1):36-40 Yaz›da, kesici ve kesici-delici alet yaralanmas› yöntemleri ile intihar eden iki olgu sunulmufltur. Olgular›m›z›n ilki 68 yafl›nda bir erkek olup, ekmek b›ça¤›n›n keskin kenar› ile sol dirsek böl-gesinde kemi¤e nafiz derin kesi oluflturmufl, bu bölgedeki arterven-sinir-adaleleri total olarak keserek, brakial damarlardan meydana gelen d›fl kanama sonucunda ölmüfltür. ‹kinci olgu ise, 23 yafl›nda bir kad›n olup, göbek üst …

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
5

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals