2007
DOI: 10.17986/blm.2007121629
View full text
|
|

Abstract: Demirçin S, Karagöz MY, Sarg›n ÖO, At›lgan M. ‹ki olgu nedeniyle fiili livata bulgular›n› taklit eden lezyonlar›n de¤erlendirilmesi: ‹ki olgu sunumu. Adli T›p Bülteni, 2007;12(1):25-31 Anal kanalda anüs mukozas›nda ve deri-mukoza s›n›r›nda küçük alanlar halinde veya anal kanal› çepeçevre saran mühür ya da halka fleklinde ekimoz, akut livata tan›s›nda de¤erli bir bulgudur. Anüs yoluyla gerçekleflen cinsel sald›r› olgular›nda, muayene s›ras›nda her zaman klasik bulgulara rastlamak müm-kün olmamaktad›r. Ayr›c… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals