2007
DOI: 10.17986/blm.2007123648
View full text
|
|

Abstract: 1Demirçin S, Sar›kç›o¤lu SM. ‹ki cinsel istismar olgusunda, ayn› kanun maddesinin farkl› de¤erlendirilmesi ile ortaya ç›kan iki farkl› sonuç. Adli T›p Bülteni, 2007;12(3):118-124 5237 say›l› Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 99. maddesinin 6. f›kras›, kad›n›n ma¤duru oldu¤u bir suç sonucunda gebe kalmas› durumunda rahim tahliyesine yeni bir bak›fl aç›s› getirmifltir. Bu f›krada, kad›n›n r›zas› olmas› ve hastane ortam›nda uzman hekimlerce uygulanmas› flart› ile gebelik süresi 20 haftadan fazla olmayan ma¤durun geb… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals