2003
DOI: 10.17986/blm.200381489
View full text
|
|

Abstract: …ZET…lŸm raporlarÝ ve defin ruhsatlarÝnda yer alan bilgiler saÛ-lÝk istatistikleri i•in veri tabanÝ olarak kullanÝlmaktadÝr.Bu •alÝßmada hekimlerin defin ruhsatÝ dŸzenlerken karßÝ-laßtÝklarÝ sorunlarÝ belirlemek, •šzŸm šnerileri getirmek, mezuniyet šncesi ve sonrasÝ eÛitim programlarÝ i•inde konunun šnemini vurgulamak ama•landÝ.Mersin †niversitesi TÝp FakŸltesi HastanesiÕnde •alÝßan hekimlerin ondšrt a•Ýk u•lu sorudan olußan anketi cevaplandÝr-malarÝ istendi.Anket verilen 200 hekimin %87Õsi (n=174) anketi cev… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals