Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1
1
1
1

Citation Types

0
29
0
9

Year Published

2017
2017
2020
2020

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 54 publications
(38 citation statements)
references
References 46 publications
0
29
0
9
Order By: Relevance
“…Of these, glutamine is the most studied supplement. Numerous meta-analyses have reported on several systemic and clinical benefits attributed to glutamine supplementation, including decreased systemic infections [2][3][4][5][6][7][8][9], decreased intensive care unit (ICU) and hospital stay [2,[4][5][6][7]9,10], decreased cost [11], and ultimately decreased mortality [3,6,7,10]. However, not all studies have been positive, and evidence of harm has also been reported [12,13].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Of these, glutamine is the most studied supplement. Numerous meta-analyses have reported on several systemic and clinical benefits attributed to glutamine supplementation, including decreased systemic infections [2][3][4][5][6][7][8][9], decreased intensive care unit (ICU) and hospital stay [2,[4][5][6][7]9,10], decreased cost [11], and ultimately decreased mortality [3,6,7,10]. However, not all studies have been positive, and evidence of harm has also been reported [12,13].…”
Section: Introductionmentioning
confidence: 99%
“…Parenteral gln administered in appropriate doses appears to have effects on reducing the incidence of nosocomial infection, possibly decreasing ventilation time, and maybe lowering mortality and length of intensive care unit and/or hospital stay 22 24 . Not all studies show the same results, but a recent umbrella analysis agrees in a qualified manner with many of these conclusions 25 …”
Section: Evolution Of the Clinical Use Of Glnmentioning
confidence: 96%
“…Ó ô³ç³î-ëîã³÷íèõ óìîâàõ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü åíäîãåííèõ çàïàñ³â ÃËÍ ï³äòðèìóºòüñÿ ÿê ùîäåííèì ñïî- aeèâàííÿì ¿ae³ (80 ã çì³øàíîãî á³ëêà ì³ñòèòü áëèçüêî 10 ã ÃËÍ), òàê ³ åíäîãåííèì ñèíòåçîì (ñêåëåòíèìè ì'ÿçàìè ³ ïå÷³íêîþ) [201]. ϳä ÷àñ êðèòè÷íèõ çàõâîðþâàíü ð³âåíü ÃËÍ â ïëàçì³ êðîâ³ íåîäíîðàçîâî äåìîíñòðóâàâ íèçüê³ çíà÷åííÿ, ÿê³ áóëè ïîâ'ÿçàí³ ç íåñïðèÿòëèâèì êë³í³÷íèì ðåçóëüòàòîì [203][204][205]. Ïðîòå íå âñ³ êðèòè÷íî õâîð³ ïàö³ºíòè ìàþòü íåñòà÷ó ÃËÍ.…”
Section: êîìåíòàð äî ðåêîìåíäàö³é 26-28unclassified
“…Äîñë³äaeåííÿ REDOXS [206], ðîçðîáëåíå ÿê 2õ2 ôàêòîð³àëüíå äîñë³äaeåííÿ, âèêëèêàëî ïîáîþâàííÿ ç ðÿäó ïðè÷èí, âêëþ÷àþ÷è òîé ôàêò, ùî ðàíäîì³çàö³ÿ ïðèçâåëà äî á³ëüø âèñîêîãî ñòóïåíÿ òÿaeêîñò³ ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ îðãàííî¿ íåäîñòàòíîñò³ â ãðóïàõ çàñòîñóâàííÿ ÃËÍ, ùî çíà÷íîþ ì³ðîþ ïîÿñíþº á³ëüø âèñîêó ñìåðòí³ñòü [206]. Íàðåøò³, Stehle ³ ñï³âàâòîðè [203] â ìåòààíàë³ç³, ùî âêëþ÷ຠëèøå ñòàá³ëüíèõ ïàö³ºíò³â, ïðîäåìîíñòðóâàëè ïåðåâàãó çàñòîñóâàííÿ ÃËÍ. Ñë³ä çàçíà÷èòè, ùî äàí³ ïðî òðèâàëå çàñòîñóâàííÿ ÃËÍ â³äñóòí³, îñê³ëüêè â á³ëüøîñò³ âèïðîáóâàíü äîäàòêîâå çàñòîñóâàííÿ ÃËÍ òðèâàëî ìåíøå 14 äí³â.…”
Section: êîìåíòàðunclassified