2021
DOI: 10.37550/tdmu.cfr/2021.01.121
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Đề xướng CDIO: C (Conceive): Hình thành ý tưởng, D (Design): Thiết kế, I (Implement): triển khai, O (Operate): vận hành. Ở tiêu chuẩn 8 - Học tập chủ động và trải nghiệm, với tinh thần của tiêu chuẩn này, nhóm tác giả thực hiện bài viết ứng dụng tiêu chuẩn 8 vào học phần xây dựng hệ thống quản lý môi trường – ISO 14001có tính chất thực hành nhằm phân tích cách thức thực hiện tiêu chuẩn theo tinh thần của đề xướng. Trong học phần thực hành, Giảng viên hướng dẫn sinh viên học tập chủ động bằng cách giao cho sinh…

Expand abstract

Search citation statements

Order By: Relevance

Citation Types

0
0
0

Paper Sections

0
0
0
0
0

Publication Types

0
0
0
0

Relationship

0
0

Authors

Journals