volume 12, issue 2, P68-72 2007
DOI: 10.17986/blm.2007122639
View full text
|
|
Share
Hüseyin Çetin Ketenci, Taşkın Özdeş, Muhammed Ziya Kır, Taner Güven, Mehmet Hakan Özdemir

Abstract: Her y›l yüzlerce mülteci kendilerine daha iyi yaflam flartlar› bulacaklar›na inand›klar› Avrupa Birli¤i ülkelerine gemilerle ulaflmaya çal›fl›rken Akdeniz ve Ege Denizi'nde bo¤ularak öl-mektedir. Gemi kazas› gibi, toplu ölümlerin yafland›¤› olaylarda otopsi çal›flmalar› ve kimliklendirme büyük önem tafl›mak-tad›r. Çal›flmada bu tip toplu ölümlerin yafland›¤› kazalarda otopsi ve kimliklendirme üzerine yaflan›lan zorluklara dikkat çekilmesi amaçland›.Eylül 2005 tarihinde K›br›s aç›klar›nda mülteci tafl›yan bir …

expand abstract