volume 14, issue 1, P5-11 2009
DOI: 10.17986/blm.2009141683
View full text
|
|
Share
Aysun Baransel Isır, Ahmet Büyükçelik, Serdar Özdil, Ayşe Gül Coşkun

Abstract: Olgular›n 78'i (%38) erkek, 127'si (%62) kad›n olup 103'ü (%50.2) çocuktu. Çocuklar›n en küçü¤ü 5, en büyü¤ü ise 18 yafl›nda olup, yafl ortalamas› 14.03±3.56 olarak belirlendi. Çocuk olgular›n 48'i (%46.6) erkek, 55'i (%53.4) k›z idi. 42 çocukta (%40.8) travma sonras› stres bozuklu¤u tespit edildi. 98 çocu-¤un (%95.1) istismar zanl›lar› yabanc›lard›. Okul ça¤›na gelmifl olan 24 çocuk (%23.3) okuma-yazma bilmemekteydi. ‹stismara u¤rayan 26 çocukta (%25.2) ayn› zamanda darp-cebir izleri de görüldü, böylelikle c…

expand abstract