Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
2
1
1
1

Citation Types

0
11
0
1

Year Published

2011
2011
2021
2021

Publication Types

Select...
4

Relationship

0
4

Authors

Journals

citations
Cited by 13 publications
(12 citation statements)
references
References 20 publications
0
11
0
1
Order By: Relevance
“…Among the key applications of liquid-ionic liquid biphasic catalysis with acidic chloroaluminate ILs are Friedel-Crafts alkylation [26][27][28][29], Friedel-Crafts acylation [30][31][32] and carbonylation reactions [33][34][35]. Other important acid catalyzed reactions that have been successfully carried out in form of liquid-ionic liquid biphasic catalysis include oligomerization [36], cracking [37,38] and refinery alkylation reactions [39][40][41].…”
Section: Liquid-ionic Liquid Biphasic Catalysis Usingmentioning
confidence: 99%
“…Among the key applications of liquid-ionic liquid biphasic catalysis with acidic chloroaluminate ILs are Friedel-Crafts alkylation [26][27][28][29], Friedel-Crafts acylation [30][31][32] and carbonylation reactions [33][34][35]. Other important acid catalyzed reactions that have been successfully carried out in form of liquid-ionic liquid biphasic catalysis include oligomerization [36], cracking [37,38] and refinery alkylation reactions [39][40][41].…”
Section: Liquid-ionic Liquid Biphasic Catalysis Usingmentioning
confidence: 99%
“…Chất lỏng ion đặc nhiệm (chất lỏng ion mang nhóm định chức) được xem như một loại xúc tác hiệu quả cho nhiều phản ứng tổng hợp hữu cơ như phản ứng Friedel-Crafts [17], phản ứng Paal-Knorr [18], trong đó, phản ứng Biginelli nhằm tổng hợp dẫn xuất 3,4-dihydropyrimidin-2(1H)-one thông qua phản ứng đa thành giữa các aldehyde hương phương, ethyl acetoacetate và urea. Với vai trò là xúc tác cho phản ứng, chất lỏng ion có nhiều tính chất vật lý nổi bật đã được nghiên cứu như áp suất hơi bão hòa thấp, nhiệt độ nóng chảy thấp, quá trình điều chế đơn giản, độ nhớt cao, độ dẫn ion cao, độ phân cực thấp, dễ dàng thu hồi và tái sử dụng [18].…”
Section: Mở đầUunclassified
“…[127][128][129] The same can apply for ion-exchange resins. [127][128][129] The same can apply for ion-exchange resins.…”
Section: Glucose and Related Di/polysaccharidesmentioning
confidence: 99%
“…Ion-exchange reactions between acid-form zeolites and ILs can take place giving homogeneous (soluble) active acid species. [127][128][129] The same can apply for ion-exchange resins. [99,100,125,[130][131][132] Nevertheless, using Brçnsted solid acids (possessing an insoluble anionic polymeric framework) instead of homogeneous acids may be advantageous in that the formation of by-products in reactions involving the free anions is avoided (e.g.…”
Section: Glucose and Related Di/polysaccharidesmentioning
confidence: 99%