volume 12, issue 2, P73-77 2007
DOI: 10.17986/blm.2007122640
View full text
|
|
Share
Yalçın Büyük, Gülay Kurnaz, Mehmet Özbay, Muhammed Ziya Kır

Abstract: , Ziya KIR 3Büyük Y, Kurnaz G, Özbay M, K›r M. Fosseptik çukurunda üçlü ölüm. Adli T›p Bülteni, 2007;12(2):73-77 Hidrojen sülfür; renksiz, havadan a¤›r, mavi alevle yanan, çürük yumurta kokusunda bir gazd›r. Organik maddelerin fermentasyonu sonucu a盤a ç›kan bu gaz kanalizasyonda, at›k su ar›tma tesislerinde, la¤›m çukurlar›nda bulunmaktad›r. Kanalizasyonlarda CO 2 ve metanla birleflerek kanalizasyon gaz›n› oluflturmaktad›r.Hidrojen sülfürün 500 ppm üzerindeki de¤erlerinin ani ölü-me yol açt›¤› bilinmekle…

expand abstract