2006
DOI: 10.17986/blm.2006112610
View full text
|
|

Abstract: Epilepsi hastas› bir kiflide ani ölüm görülme olas›l›¤›, normal popülasyonda ani ölüm görülme olas›l›¤›ndan 24 kat daha fazla olmaktad›r.Olgumuz 40 yafl›nda epilepsi hastas› olup, evinde ölü bulundu¤unda alt› ayl›k hamileydi. Ölü muayenesi ve otopsi yap›l-mas›na ra¤men, ölüm nedeni olabilecek bir patoloji veya epilepsi krizi geçirdi¤inin delili olabilecek herhangi bir travma izi tespit edilmemifltir. Toksikolojik incelemede de ölüme neden olabilecek bir madde tespit edilememifltir.Adli tahkikat dosyas›ndaki ö… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals