volume 36, issue 1, P20-40 2020
DOI: 10.17576/jkmjc-2020-3601-02
View full text
|
Sign up to set email alerts
|
Share

Abstract: Komunikasi merupakan suatu proses penting dalam kehidupan manusia seharian. Melalui proses komunikasi ini, manusia dapat berkongsi maklumat dan bersosial antara satu sama lain. Dalam bilik darjah, komunikasi merupakan proses yang paling kerap berlaku antara guru dan pelajar. Proses komunikasi ini berlaku secara berterusan dan perlu dilaksana dengan berkesan bagi memastikan mesej yang ingin disampaikan dapat diterima dengan jelas, difahami dengan baik dan mencapai objektif pembelajaran sebagai mana yang diranca…

Expand abstract