2002
DOI: 10.17986/blm.200271470
View full text
|
|

Abstract: …ZETÜß kazalarÝ ve malŸliyetler, zaman zaman yargÝya yansÝmak-tadÝr. Mahkeme durumun belirlenmesi i•in Adli TÝptan rapor talep etmektedir.Olgunun, 1987 yÝlÝnda gšrev sÝrasÝnda soÛukta uzun sŸre kalmÝß olmasÝ nedeniyle ayaklarÝ donmußtur. ‚eßitli saÛlÝk merkezlerince gšrŸlen olgu, bu merkezlerde ÒburgerÓ, Òopere sempatektomi, burgerÓ gibi tanÝlar almÝß, ayrÝca bir Ÿniversite hastanesi tarafÝndan da gšrŸlen olgu hakkÝnda Ò alt ekstremitede donuk sonucu periferik arter yetersizliÛi yokturÓ raporu verilmißtir.Olg… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals