volume 11, issue 3, P92-98 2006
DOI: 10.17986/blm.2006113615
View full text
|
|
Share
Akça Toprak Ergönen, Ersel Sönmez, Mehmet Hakan Özdemir, Zehra Demiroğlu, Serpil Salaçin

Abstract: Çocukluk ça¤› yaralanmalar›n›n hem nedenleri hem sonuçla-r› bak›m›ndan eriflkin yafl grubuna göre farkl›l›k gösterdi¤i ve büyük bölümünün önlenebilir oldu¤u belirtilmektedir. Bu ça-l›flma, anabilim dal›m›z taraf›ndan adli t›bbi de¤erlendirmesi yap›larak adli raporu düzenlenen çocuk hastalar›n yaralanmalar›-n›n incelenerek veri taban› oluflturulmas› amac›yla planland›.Anabilim dal›m›z taraf›ndan 1998-2005 y›llar› aras›nda de¤er-lendirilen olgulardan 0-18 yafl grubundaki tüm olgular incelendi. Toplam 155 olgunu…

expand abstract