2009
DOI: 10.17986/blm.2009143695
View full text
|
|

Abstract: Adli t›p hizmetleri; sa¤l›k sistemi içinde hukuk sistemine sunulan hizmetlerin bir parças›d›r. Adli t›p uzmanlar› taraf›ndan verilen adli t›p hizmetlerinin büyük ço¤unlu¤u adli t›p flube müdürlükleri arac›l›¤› ile yürütülmektedir. Çal›flmada, Kocaeli Devlet Hastanesi (KDH) Adli T›p Birimi'nin adli t›p hizmetlerindeki etkinli¤inin belirlenmesi amaçlanm›flt›r.Çal›flmada, Kocaeli Devlet Hastanesi (KDH) Adli T›p Birimi taraf›ndan 01.07.2005 -31.12 2007 tarihleri aras›nda haz›rlanan 1406 adli rapor retrospektif ol… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0
3

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals