Journal of Chromatography A 2012 DOI: 10.1016/j.chroma.2011.12.017 View full text
|
|
Share
Juan Da, Wan-Ying Wu, Jin-Jun Hou, Hua-Li Long, Shuai Yao, Zhou Yang, Lu-Ying Cai, Min Yang, Bao-Hong Jiang, Xuan Liu, Chun-Ru Cheng, Yi-Feng Li, De-An Guo

Abstract: G. lucidum and G. sinense were chemically different, which might result in pharmacological distinction. Preparations of traditional Chinese medicine (TCM) from Ganoderma should make accurate specification on the origin of species.