2002
DOI: 10.17986/blm.200273485
View full text
|
|

Abstract: …ZETTŸrkiyeÕde •ocuk istismarÝnÝn az sayÝda olgu bildirimi ile sÝnÝrlÝ kaldÝÛÝ, bunun nedenleri arasÝnda saÛlÝk •alÝßanlarÝnÝn yeterli eÛitim almamasÝ, aile i•i meselelere karÝßmak istememeleri, ebeveynin •ocuÛa zarar verebileceÛini dŸßŸnememe gibi nedenlerin šnemli rol oynadÝÛÝ, ayrÝca tÝbbi kayÝtlarÝn yetersizliÛi ve cinsel istismar i•in baßvuru merkezlerinin olmamasÝnÝn da sorunu aÛÝrlaßtÝrdÝÛÝ ileri sŸrŸlmŸßtŸr .Ele alÝnan ailede iki kÝz kardeß fiziksel ve cinsel istismara maruz kalmÝß, yargÝya yansÝyan c… Show more

Help me understand this page

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

0
0
0
0
0

Citation Types

0
0
0

Publication Types

Select...

Relationship

0
0

Authors

Journals