volume 13, issue 2, P82-87 2008
DOI: 10.17986/blm.2008132676
View full text
|
|
Share
Işıl Pakiş, Nesime Okboy Yaycı, Elif Günçe, Safa Çelik, Cem Uysal, Mustafa Karapirli

Abstract: Çocuk ihmali veya pasif çocuk istismar›; çocu¤un ana ihtiyaçlar›n›n sa¤lanmas›ndaki yetersizlik ya da çocuk bak›m›n›n çocu¤a zarar verecek flekilde göz ard› edilmesi olarak tan›mla-nabilir. ‹hmal çocuk istismar›nda en s›k görülen form olmas›na ra¤men, istismara göre daha az tan› konulmaktad›r. ‹hmal olgular›n›n yarg›ya yans›mas› da daha az say›dad›r. ‹hmalin tespit edilmesi ve tan›s›n›n konulmas› daha zor oldu¤u için mortalitesi de daha az gibi görünmektedir.Çal›flmada Adli T›p Kurumu Morg ‹htisas Dairesi'nde…

expand abstract